Quyết định thành lập Ban giám khảo hội thi viết chữ đẹp năm học 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:13' 30-01-2012
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 116
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 142 /QĐ-ĐK1 Đồng Kho, ngày 31 tháng 01 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Giám khảo và tổ thư ký Hội thi Viết chữ đẹp
cấp trường Năm học 2011-2012

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1
Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ kế hoạch năm học 2011-2012 của trường tiểu học Đồng Kho 1;
Xét đề nghị của Phó Hiệu trưởng chuyên môn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo và tổ thư ký Hội thi Viết chữ đẹp cấp trường năm học 2011-2012 gồm các ông bà có tên sau:
- Trưởng Ban:
1. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó hiệu trưởng
- Thành viên:
2. Bà Nguyễn Thị Lành, Giáo viên
3. Bà Trịnh Thị Kim Liên, Giáo viên
4. Bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng phụ trách Đội
5.Bà Lê Thị Ngọc Hạnh, Giáo viên
- Tổ thư ký:
6. Ông Nguyễn Minh Thanh, Giáo viên
Điều 2. Ban Giám khảo và tổ thư ký Hội thi có trách nhiệm chấm điểm và tổng kết kết quả của Hội thi theo đúng Quy chế đề ra của Ban Tổ chức Hội thi và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Thời gian làm việc từ ngày 07/02/2012 đến hết ngày 07/02/2012
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các ông bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như điều 1;
- Lưu VT.

Cao Thống Suý

 
Gửi ý kiến