Nội dung đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng đã điều chỉnh theo hướng dẫn tại công văn 630 của Bộ GD&ĐT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:55' 07-04-2012
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 464
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 06 /CV-ĐK1 Đồng Kho, ngày 06 tháng 3 năm 2012
V/v: Điều chỉnh một số nội dung
trong các tiêu chí đánh giá Chuẩn
Hiệu trưởng để phục vụ cho việc
đánh giá Phó Hiệu trưởng

Kính gửi: Các ban ngành, tổ khối, đoàn thể trong nhà trường

Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 17/5/2011 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT;
Căn cứ công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 16 tháng 02 năm 2012 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT GDTX
Căn cứ công văn số 676 /SGDĐT-TCCB của Sở GD&ĐT Bình Thuận về việc triển khai công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn đánh giá, xếp loại Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Phổ thông và Phó Giám đốc TT GDTX ngày 15 tháng 3 năm 2012, nay Ban Giám hiệu điều chỉnh lại một số yêu cầu trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT để phù hợp với việc đánh giá, xếp loại chuẩn Phó Hiệu trưởng như sau:
1/ Tiêu chí 9: “Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường”
- Bỏ toàn bộ nội dung tiêu chí này (Không đánh giá tiêu chí này)
2/ Tiêu chí 10: Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
- Bỏ toàn bộ nội dung tiêu chí này (Không đánh giá tiêu chí này)
3/ Tiêu chí 13: Quản lý tài chính, tài sản nhà trường
- Bỏ toàn bộ nội dung thuộc tiêu chí này (Không đánh giá tiêu chí này)
4/ Tiêu chí 14: Quản lý hành chính và hệ thống thông tin
- Tiêu chuẩn a) “Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý hành chính trong nhà trường”
Được điều chỉnh lại: “Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý hành chính trong nhà trường” và đánh giá tiêu chí này theo khung điểm 10
5/ Tiêu chí 16: Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
- Bỏ yêu cầu: “Xây dựng quy chế dân chủ trong nhà trường theo quy định” và đánh giá tiêu chí này theo khung điểm 10
6/ Tiêu chí 18: Phối hợp giữa nhà trường và địa phương
- Bỏ yêu cầu: b) “Tổ chức huy động các nguồn lực của cộng đồng, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội và các cá nhân trong cộng đồng góp phần xây dựng nhà trường, thực hiện công khai các nguồn lực và kết quả giáo dục theo quy định” và đánh giá tiêu chí này theo khung điểm 10.
Như vậy tổng số tiêu chí đưa vào đánh giá chuẩn Phó Hiệu trưởng là 15 tiêu chí và điểm tối đa của các tiêu chí đánh giá chuẩn Phó Hiệu trưởng là 150 điểm và cách xếp loại như sau:
- Loại xuất sắc: tổng số điểm từ 135 điểm trở lên và các tiêu chí phải đạt từ 8 điểm trở lên;
- Loại khá: tổng số điểm từ 105 điểm trở lên và các tiêu chí phải đạt từ 6 trở lên;
- Loại trung bình: tổng số điểm từ 75 điểm trở lên, các tiêu chí của tiêu chuẩn 1 và 3 phải đạt từ 5 điểm trở lên, không có tiêu chí 0 điểm.
- Loại kém (chưa đạt chuẩn): tổng số điểm dưới 75 điểm hoặc thuộc một trong hai trường hợp sau: có tiêu chí 0 điểm; có tiêu chí trong các tiêu chuẩn 1 và 3 dưới 5 điểm.
Trên đây là nội dung điều chỉnh Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT để phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại chuẩn Phó Hiệu trưởng, đề nghị các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các ban ngành, đoàn thể nghiên cứu thực hiện.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phải phản ánh cho Ban giám hiệu để điều chỉnh kịp thời.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Cao Thống Suý

 
Gửi ý kiến