Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:21' 12-12-2012
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 771
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ X Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 30/QĐ-ĐK1 Đồng Kho, ngày 05 tháng 12 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng;
Căn cứ Luật PCCC/2001 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001;
Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 – Nghị định của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 – Thông tư của Bộ Công an;
Căn cứ yêu cầu công tác bảo vệ an toàn phòng cháy, chữa cháy;
Xét đề nghị của tổ trưởng tổ Văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập đội Phòng cháy chữa cháy (PCCC) bao gồm 9 thành viên (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Lực lượng PCCC có nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Nhiệm vụ:
Tổ chức hoạt động và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền huấn luyện về PCCC; thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động đảm bảo an toàn PCCC; bảo dưỡng các thiết bị phương tiện PCCC; quản lý và sử dụng hiệu quả các phương tiện PCCC kịp thời xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.
2. Quyền hạn:
- Có quyền đề nghị, kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm công tác an toàn PCCC.
- Có quyền đề xuất khen thưởng cá nhân có thành tích tốt trong công tác, hoạt động PCCC, hoặc đề nghị kỷ luật cá nhân có sai phạm trong công tác, hoạt động PCCC.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các ông bà có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như điều 1;
- Lưu: VT.

Cao Thống Suý

PHÒNG GD-ĐT TÁNH LINH
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Kho, ngày 05 tháng 12 năm 2012


DANH SÁCH ĐỘI PCCC CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo quyết định số 30/QĐ-ĐK1 ngày 05/12/2012 của hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Kho 1 vvề việc thành lập đội PCCC)

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
GHI CHÚ

01
Hoàng Công Định
Đội trưởng


02
Nguyễn Hồng Thống Nhất
Phó đội trưởng


03
Nguyễn Minh Thanh
Đội viên


04
Trần Công Sơn
Đội viên


05
Hồ Xuân Ánh
Đội viên


06
Hồ Thị Bích Duyên
Đội viên


07
Hoàng Thị Ngọc Diễm
Đội viên


08
Phan Thị Ngọc Hiếu
Đội viên


09
Nguyễn Thị Thu Hương
Đội viênHIỆU TRƯỞNG
Cao Thống Súy

 
Gửi ý kiến