Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trong trường học cuối học kì 1 năm học 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:01' 29-12-2012
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 1640
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-ĐK1 Đồng Kho, ngày 28 tháng 12 năm 2012
BÁO CÁO
Công tác phòng chống tham nhũng

Thực hiện công văn số 1314/PGD&ĐT-TTr ngày 18/12/2012 của Phòng GD&ĐT Tánh Linh về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2013, trường Tiểu học Đồng Kho 1 báo cáo như sau:
1. Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng được nhà trường duy trì thường xuyên và có hiệu quả; đã tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của trường; xây dựng kế hoạch và chương trình hành động phòng chống tham nhũng năm học 2012-2013; xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong đó có nhiều nội dung kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng. Các kế hoạch được thực hiện thường xuyên, có sơ kết, kết luận cụ thể.
2. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.
- Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản phòng chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ công chức được nhà trường phổ biến thường xuyên thông qua việc gửi văn bản qua hệ thống email hoặc trong các buổi họp hội đồng vì vậy tất cả thành viên trong nhà trường đều nắm vững nội dung của công tác phòng chống tham nhũng.
3. Việc công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước.
Việc công khai tài chính, ngân sách nhà nước được công khai thường xuyên trên bảng thông báo của nhà trường, trong các buổi họp hội đồng. Ngoài ra, trong học kì đã 2 lần tổ chức kiểm tra tài chính với sự tham gia của ban kiểm tra nội bộ trường học. Kết quả kiểm tra được khai trước toàn trường.
4. Việc công khai, minh bạch mua sắm công, xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Việc công khai, minh bạch mua sắm tài sản, xây dựng cơ bản luôn được công khai trong các buổi họp hội đồng. Trong học kì đã tổ chức kiểm tra việc mua sắm, bảo quản tài sản. Kết quả kiểm tra đã được khai trước tập thể.
5. Việc công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.
- Việc công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân được công khai trong hội đồng nhà trường và trong các cuộc họp phụ huynh. Trong học kì đã tổ chức kiểm tra việc sử dụng các khoản đóng góp của phụ huynh. Kết quả kiểm tra không phát hiệu sai sót hoặc tiêu cực trong công tác thu chi các khoản đóng góp của phụ huynh.
6. Việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất.
- Quản lí, sử dụng đất rõ ràng, không có dấu hiệu tiêu cực hoặc bất kì vi phạm nào.
7. Việc công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.
Việc giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được công khai rõ ràng qua kế hoạch, lịch làm việc hàng tuần dán ở bảng thông báo và gửi qua email cá nhân của cán bộ, viên chức trong trường.
8. Việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ.
- Công tác tổ chức, cán bộ, phân công, phân nhiệm được tiến hành đúng quy định, khách quan, dân chủ, công khai và luôn có sự tham gia của chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên…
9. Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
- Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn được lấy ý kiến, bàn bạc công khai dân chủ trong trong hội nghị cán bộ, công chức hàng năm trước khi hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định.
10. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
- Toàn trường thực hiện rất tốt các quy tắc ứng xử trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức và từng lĩnh vực hoạt động, nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức,
 
Gửi ý kiến