Tờ trình đề nghị khen thưởng chi bộ trong sạch vững mạnh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:30' 18-01-2013
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 3190
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1
*
Số: 02- TTr/CB Đồng Kho, ngày 28 tháng 12 năm 2012

TỜ TRÌNH
đề nghị khen thưởng năm 2012

Kính gởi : Đảng uỷ xã Đồng Kho

Căn cứ quy định số 1437-QĐ/TU ngày 24 tháng 7 năm 2007 Quy định về hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên của Tỉnh Uỷ Bình Thuận;
Căn cứ công văn hướng dẫn số 27-HD/BTCTU ngày 17/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ Bình Thuận về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong các đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ công văn hướng dẫn số 32-HD/BTCTU ngày 17/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ Bình Thuận về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm;
Căn cứ kết quả cuộc họp chi bộ ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 về kiểm điểm đánh giá chất lượng TCCS đảng và phân loại đảng viên cuối năm,
Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 làm tờ trình đề nghị Đảng uỷ xã Đồng Kho xem xét khen tặng các tập th, cá nhân sau:
* Tập thể:
Khen tặng danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh cho chi bộ trường tiểu học Đồng Kho 1 (Có biểu điểm tự đánh giá và bản thuyết minh kèm theo).
* Cá nhân:
Khen tặng danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 đảng viên (Có phiếu biểu quyết đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và danh sách kèm theo).
Trân trọng kính trình.

Nơi nhận: TM /CHI BỘ
- Cấp ủy đảng bộ (b/c); BÍ THƯ
- Các ban ngành trong nhà trường;
- Đảng viên trong chi bộ;
- Lưu hồ sơ;

Cao Thống Suý
ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1
*


BẢN THUYẾT MINH
CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH NĂM 2012

- Căn cứ vào cuộc họp chi bộ ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 về kiểm điểm, phân loại đảng viên cuối năm. Dựa trên biểu điểm tự đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2012 của Chi bộ về 5 tiêu chuẩn. Chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 đã tự chấm điểm như sau:
Tiêu chuẩn 1: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ vững an ninh – quốc phòng: Đạt 28/30 điểm.
Tiêu chuẩn 2: Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng: Đạt điểm tối đa 15/15
Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể vững mạnh: Đạt 15/15
-Tiêu chuẩn 4 : Thực hiện công tác xây dựng Đảng : Đạt 24/25 điểm
Tiêu chuẩn 5: Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: 14/15 điểm.
- Tổng số điểm chi bộ tự chấm: 96/100 điểm.
Trong năm 2012 Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường đạt được những thành tích như sau:
Trong năm 2012, chi bộ và nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chủ trường, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ các cấp; kế hoạch của các cấp quản lý giáo dục và hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó có một số mặt tiến bộ hơn những năm trước. Số lượng học sinh giỏi, học sinh tiến tiến tăng lên, học sinh yếu kém giảm khá nhiều; số lượng giáo viên dạy giỏi các cấp tăng hơn những năm học trước, không có cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên nào vi phạm các quy định của Nhà nước, của ngành, xếp loại công chức cuối năm của đơn vị có 23/26 cán bộ, công chức xếp loại Xuất sắc (Đạt tỉ lệ 88,5% ), số còn lại xếp loại khá.
Toàn trường đã tham gia và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và đặc biệt đã ứng dụng khá tốt các tiến bộ của công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy…
Kết quả cụ thể:
Các Chỉ tiêu
Số lượng
Tỉ lệ
So với cùng kì năm học 2010-2011

- Duy trì sĩ số
301/301
100%
Bằng năm học trước

- Hạnh kiểm (Thực
 
Gửi ý kiến