Mẫu TỔNG HỢP Ý KIẾN Của tổ chức đoàn thể nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:03' 25-04-2013
Dung lượng: 23.5 KB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 0 người
16.Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị (Mẫu 12-KNĐ)

ĐẢNG BỘ………………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI ỦY…………………….. ………., ngày……..tháng…..năm…..

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị
sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị:……..được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày……..tháng……….năm…………
Tên tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Tổng số có:…………….đồng chí.
Tên chi ủy nơi cư trú:…………………….., có……………..đồng chí.
Chi ủy Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:
Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên)……………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
Số đồng chí đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và trong chi ủy nơi cư trú tán thành đề nghị Chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị………….., trở thành đảng viên chính thức là………………đồng
chí, trong tổng số………đồng chí được hỏi ý kiến (đạt……..%).
Số không tán thành là………đồng chí (chiếm…….%) với lý do:……………
……………………………………………………………………………
T/M CHI ỦY
BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Gửi ý kiến