Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Minh Thanh
Điểm số: 3