Gốc > Văn bản Đồng Kho 1 > Chi Bộ > (14 thư mục)


Công văn (12 bài)
Word-logo-small

Bài viết thu hoạch học tập NQ...

Ngày gửi: 2016-07-06 16:50:58

Word-logo-small

NÊU GƯƠNG CHI BỘ NĂM 2016

Ngày gửi: 2016-04-21 10:24:02

Word-logo-small

NÊU GƯƠNG CHI BỘ NĂM 2016

Ngày gửi: 2016-04-21 10:24:02

Word-logo-small

Phân công nhiệm vụ đảng viên ...

Ngày gửi: 2015-01-30 15:33:32


Báo cáo (78 bài)
Xls-small

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ ...

Ngày gửi: 2016-03-21 15:20:40

Word-logo-small

BÁO CÁO đánh giá việc thực hi...

Ngày gửi: 2016-03-03 08:42:49

Word-logo-small

Báo cáo đánh giá công tác thá...

Ngày gửi: 2016-02-26 09:57:04

Word-logo-small

BÁO CÁO đánh giá việc thực hi...

Ngày gửi: 2016-01-05 17:18:30


Biên bản (2 bài)
Word-logo-small

Biên bản góp ý tậpthể cấp uỷ ...

Ngày gửi: 2013-01-18 11:24:52

Word-logo-small

Biên bản họp đánh giá chất lư...

Ngày gửi: 2013-01-18 11:24:05


Kế hoạch (38 bài)
Word-logo-small

Kế hoạch đảm bảo an ninh trật...

Ngày gửi: 2015-01-30 15:54:28

Word-logo-small

Kế hoạch nêu gương, gương mẫu...

Ngày gửi: 2015-01-30 15:53:47

Word-logo-small

Kế hoạch thực hiện quy chế dâ...

Ngày gửi: 2015-01-30 15:53:08

Word-logo-small

Kế hoạch phát triển đảng viên...

Ngày gửi: 2015-01-30 15:52:28


Kết luận (1 bài)
Word-logo-small

Kết luận kiểm điểm theo Nghị ...

Ngày gửi: 2013-01-18 11:22:52


Word-logo-small

Quy chế làm việc của Chi uỷ n...

Ngày gửi: 2015-01-30 15:56:58

Word-logo-small

Quy chế làm việc của Chi bộ n...

Ngày gửi: 2015-01-30 15:56:18

Word-logo-small

Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần...

Ngày gửi: 2015-01-30 15:55:35

Word-logo-small

Nghị quyết về xây dựng trường...

Ngày gửi: 2014-04-03 16:58:24


Quy định (1 bài)
Word-logo-small

Quy định chuẩn mực làm theo t...

Ngày gửi: 2013-01-18 11:26:12


Thông báo (2 bài)
Word-logo-small

Thông báo góp ý tập thể , cá ...

Ngày gửi: 2013-01-18 11:28:30

Word-logo-small

Thông báo phân công đảng viên...

Ngày gửi: 2013-01-18 11:28:00


Tờ trình (2 bài)
Word-logo-small

Tờ trình đề nghị khen thưởng ...

Ngày gửi: 2013-01-18 11:30:14

Word-logo-small

Tờ trình đề nghị chuẩn y bí t...

Ngày gửi: 2013-01-18 11:29:31


Tư liệu (39 bài)
Word-logo-small

GIẤY MỜI ĐẠI HỘI CHI BỘ

Ngày gửi: 2015-01-21 09:51:12

Word-logo-small

So sánh sự khác nhau giữa thể...

Ngày gửi: 2013-05-26 16:55:53

Word-logo-small

Thể thức văn bản của Đảng

Ngày gửi: 2013-05-25 15:07:26

Word-logo-small

Nội dung phê lí lịch đảng viê...

Ngày gửi: 2013-05-17 10:29:36


Biểu mẫu (29 bài)
Xls-small

DS ĐỀ NGHỊ ĐÓNG DẤU KIỂM TRA ...

Ngày gửi: 2016-03-21 15:21:57

Word-logo-small

BAN TU DANH GIA LAM THEO DAO ...

Ngày gửi: 2013-11-26 08:30:59

Word-logo-small

Hồ sơ kết nạp đảng viên mới

Ngày gửi: 2013-05-02 18:49:57

Word-logo-small

Hồ sơ chuyển đảng chính thức

Ngày gửi: 2013-05-02 18:49:17


Word-logo-small

Văn kiện Đại hội Chi bộ Nhiệm...

Ngày gửi: 2015-02-02 09:01:37

Word-logo-small

Bản tự kiểm điểm đảng viên mẫ...

Ngày gửi: 2013-12-14 21:54:45

Word-logo-small

BẢN ĐĂNG KÍ NÊU GƯƠNG HỌC TẬP...

Ngày gửi: 2013-10-02 09:10:57

Word-logo-small

QUY CHE HOAT DONG CHI BO

Ngày gửi: 2012-12-14 08:26:50


Quy chế (1 bài)
Word-logo-small

Quy chế làm việc của chi bộ n...

Ngày gửi: 2014-01-05 09:42:52


Word-logo-small

NÊU GƯƠNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ NĂM ...

Ngày gửi: 2016-03-08 14:51:15

Word-logo-small

BẢN ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNG NĂM 2016

Ngày gửi: 2016-03-04 08:21:48

Word-logo-small

Chuyên đề học tập và làm theo...

Ngày gửi: 2015-01-22 14:57:06

Word-logo-small

Danh sách đăng kí nêu gương n...

Ngày gửi: 2014-04-21 10:28:24