biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:35' 21-02-2012
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 3046
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TÁNH LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/BB-ĐK1


BIÊN BẢN
Bỏ phiếu bầu Hội đồng trường

Thời gian bắt đầu: 15 giờ 30 phút ngày 02 tháng 12 năm 2010.
Địa điểm: Văn phòng trường tiểu học Đồng Kho 1.
Thành phần tham dự : Toàn thể hội đồng sư phạm (Gồm 25/25 đồng chí)
Chủ trì (chủ toạ): Đ/c Cao Thống Súy – Hiệu trưởng
Thư kí: Đ/c Hồ Thị Bích Duyên
Nội dung: Bầu Hội đồng trường.
Đ/c Cao Thống Suý thông qua biên bản của tổ chuyên môn, tổ văn phòng về việc giới thiệu người ra ứng cử hội đồng trường nhiệm kì 2009-2014. Cụ thể như sau:
Tổ 1: Nguyễn Thị Mai, Thái Thị Thảo, Lý Thị Thanh Tâm
Tổ 2-3: Đỗ Thị Liên Hoa, Nguyễn Thị Hằng, Bùi Thị Lệ
Tổ 4-5: Nguyễn Minh Thanh, Cao Thống Suý, Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Tổ Văn phòng: Hồ Thị Bích Duyên
Tổng số người ứng cử: 10 đồng chí
- Đ/c Cao Thống Suý đề nghị tập thể chọn hình thức bầu theo hình thức bỏ phiếu kín hoặc đưa tay và được 100% số người dự họp đồng ý bầu theo hình thức đưa tay
Kết quả bầu:
Tất cả các đồng chí có tên sau đây đều được tập thể bầu với tỉ đạt 100%: Nguyễn Thị Mai, Thái Thị Thảo, Lý Thị Thanh Tâm, Đỗ Thị Liên Hoa, Nguyễn Thị Hằng, Bùi Thị Lệ, Nguyễn Minh Thanh, Cao Thống Suý, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Hồ Thị Bích Duyên. Sau khi có kết quả bầu Hội đồng trường, các thành viên có tên trong Hội đồng trường đã họp để bầu Chủ tịch Hội đồng trường. Kết quả bầu như sau:
Đồng chí Đỗ Thị Liên Hoa được các thành viên trong Hội đồng trường bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng trường sau đó đồng chí Đỗ Thị Liên Hoa đã chỉ định đồng chí Nguyễn Minh Thanh đảm nhiệm chức danh thư kí Hội đồng trường
- Hội đồng trường ra mắt trước tập thể. Gồm các đồng chí có tên sau:
TT
Họ và tên
Chức danh đề nghị bổ nhiệm Hội đồng trường

1
Đỗ Thị Liên Hoa
Chủ tịch Hội đồng trường

2
Nguyễn Minh Thanh
Thư ký Hội đồng trường

3
Cao Thống Suý
Thành viên

4
Nguyễn Thị Mai
Thành viên

5
Nguyễn Thị Hằng
Thành viên

6
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Thành viên

7
Thái Thị Thảo
Thành viên

8
Lý Thị Thanh Tâm
Thành viên

9
Bùi Thị Lệ
Thành viên

10
Hồ Thị Bích Duyên
Thành viên


- Hội đồng trường đề nghị ban giám hiệu trường làm thủ tục gửi lên cấp trên để công nhận Hội đồng trường tiểu học Đồng Kho 1.
Biên bản kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

THƯ KÍ HIỆU TRƯỞNGHồ Thị Bích Duyên Cao Thống Suý

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.


 
Gửi ý kiến