Biểu điểm đánh giá, xếp loại thi đua cán bộ, giáo viên,nhân viên

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:54' 14-11-2013
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 1296
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 76/QĐ-ĐK1 Đồng Kho, ngày 15 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá thi đua
trong cán bộ, giáo viên, nhân viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1
Căn cứ chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2013 –2014;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tiêu chuẩn đánh giá thi đua trong cán bộ, giáo viên, nhân viên”.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Quyết định này thay thế Quyết định số Quyết định số 27/QĐ-ĐK1 ngày 22/11/2012 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Điều 3. Hội đồng thi đua, khen thưởng, các ban ngành, tổ khối, và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.


Cao Thống SuýPHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THI ĐUA
CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - CÔNG NHÂN VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-ĐK1 ngày 15/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Kho 1)

I. Tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, kỉ cương, nền nếp (20 điểm)
Mục thi đua này được xét trên các mặt như: việc chấp hành các quy định đối với công chức, nhà giáo do Chính phủ và Bộ GD&ĐT ban hành; thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường như: ngày giờ công, giờ giấc hội họp, làm việc, dự giờ, thao giảng, thời gian chấp hành thông tin báo cáo (trễ báo cáo hoặc báo cáo sai số liệu,sai thể thức văn bản…), tác phong (y phục, đeo thẻ công chức), sự chấp hành phân công, phát ngôn, quan hệ với đồng nghiệp và học sinh, tham gia các hoạt động Đoàn, Công đoàn, Văn thể...
* Cách đánh giá xếp loại Mục I:
+ Vi phạm 1 lần - 2 điểm + Vi phạm từ 3 lần - 12 điểm
+ Vi phạm từ 2 lần - 4 điểm + Vi phạm 4 lần trở lên xếp loại yếu
- Loại tốt: 17 – 20 điểm - Loại khá: 13 – dưới 17 điểm
- Loại TB: 9 – dưới 13 điểm - Loại yếu: dưới 9 điểm
+ Nghỉ có phép: - 0,5 điểm/ ngày (Ốm không trừ)
+ Nghỉ không phép: - 4 điểm (Họp, LĐ, hướng dẫn LĐ, dự giờ, sinh hoạt…)
- Không chấp hành phân công 1 lần hạ 1 bậc thi đua tại mục I
- Khống chế: Nếu làm trái với các quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành hoặc vi phạm một trong những nội dung quy định tại các văn bản: Chỉ thị 22-CT/HU, Luật Giáo dục, Quyết định 06/2006/QĐ-BNV, Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định 16/2007/QĐ-BGD&ĐT, Điều lệ trường tiểu học (xem phụ lục kèm theo) hoặc vắng không phép (bỏ dạy) thì xếp loại yếu.
II. Công tác chuyên môn : (25 điểm)
1/ Giáo án : (5 điểm)
- Thiếu 1 tiết : - 2 điểm (thiếu 05 tiết trở lên bị lập biên bản vi phạm quy chế chuyên môn)
- Soạn đảo tiết : - 0,5 điểm/tiết
- Soạn sai mẫu : - 0,5 điểm/tiết
- Soạn sai chương trình : - 1 điểm/tiết
- Soạn sơ sài : - 0,25 điểm/tiết
- Sai lỗi chính tả : - 0,25 điểm/ 2 lỗi
- Không soạn tích hợp, lồng ghép giáo dục : - 0,5 điểm/tiết
2/ Sổ dự giờ : (3 điểm)
- Thiếu tiết : - 2 điểm/
 
Gửi ý kiến