KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 2017-2018

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai
Ngày gửi: 14h:46' 19-12-2017
Dung lượng: 105.0 KB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 Số: 07/KH-ĐK1 Đồng Kho, ngày 20 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH
Kiểm tra nội bộ trường học
Năm học 2017-2018

I. Các văn bản pháp lý
Điều lệ trường tiểu học (Ban hành thao Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT);
Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/08/2017 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục;
Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/08/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018;
Công văn số 2112/SGD&ĐT-TTr, ngày 01/10/2016 của Sở GD&ĐT Bình Thuận về việc hướng dẫn đánh giá thi đua trong công tác kiểm tra từ năm học 2016-2017;
Công văn số 1967/HD-SGDĐT ngày 05/9/2017 của Sở GD&ĐT Bình Thuận về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017- 2018;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2017-2018 của trường Tiểu học Đồng Kho 1,
Trường Tiểu học Đồng Kho 1, xây dựng kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học (KHKTNBTH) năm học 2017-2018 với các nội dung sau đây:
II. Mục đích, yêu cầu
Tăng cường tuyên truyền làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức rõ: Công tác KTNBTH là một hoạt động quản lý thường xuyên của hiệu trưởng, là một yêu cầu tất yếu của quá trình quản lý, giúp hiệu trưởng hình thành cơ chế điều chỉnh trong quá trình quản lý nhà trường, đôn đốc, thúc đẩy, hỗ trợ và giúp đỡ các đối tượng quản lý làm việc tốt hơn, có hiệu quả hơn.
Công tác KTNBTH thực hiện việc xem xét và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các bộ phận và các thành viên trong nhà trường trên cơ sở đối chiếu với các quy định hiện hành; phân tích nguyên nhân của các ưu, nhược điểm, đồng thời đề ra các biện pháp phát huy ưu điếm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy các tập thể, cá nhân tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Công tác KTNBTH phải đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng. Công tác KTNBTH phải được thực hiện trên nguyên tắc: Thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục, tự kiểm tra) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hoá các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường và chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban KTNBTH, Ban Thanh tra nhân dân và các đoàn thể chính trị - xã hội trong nhà trường).
III. Nhiệm vụ
1. Nhiệm vụ chung:
- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giáo dục, công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác.
- Tiếp tục đổi mới hoạt động kiểm tra trên dựa trên căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật, Điều lệ nhà trường, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT đối với cấp học.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc KTNBTH; tập trung các nội dung trọng tâm, liên quan đến công tác quản lý để kiểm tra; không làm thay nhiệm vụ kiểm tra của các tổ trưởng trong nhà trường; không chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng các cuộc kiểm tra; sau kiểm tra công khai kết quả kiểm tra, xử lý dứt điểm tồn tại phát hiện qua kiểm tra.
- Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Đối với tập thể:
Tập trung vào một số nội dung như sau:
a/ Việc thực hiện các hoạt động quản lý, chuyên môn, giáo dục trong nhà trường:
- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về: giáo dục, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Việc thực hiện “3 công khai” (cả hình thức và nội dung thực hiện): Công khai chất lượng giáo dục;
 
Gửi ý kiến