KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GVDG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai
Ngày gửi: 13h:58' 13-10-2015
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 04/KH-ĐK1 Đồng Kho, ngày 12 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2015- 2016
Căn cứ theo công văn số 3358/SGD&ĐT ngày 20/10/2010 của Sở Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên và mầm non;
Căn cứ công văn số 803/PGD&ĐT-TH ngày 23/9/2015 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Tánh Linh về việc hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu học;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Trường Tiểu học Đồng Kho 1. Trường Tiểu học Đồng Kho 1 xây dựng kế hoạch Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015-2016 cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thông qua Hội thi để tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục cấp Tiểu học.
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình, góp phần tạo nguồn chuẩn bị thi giáo viên giỏi cấp huyện trong năm tới.
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
2. Yêu cầu
- Hội thi được tổ chức theo 3 môn học: Tiếng Việt, Toán &TNXH được quy định trong Chương trình giáo dục cấp Tiểu học.
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC:
1) Viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc giải pháp hữu ích: Giáo viên tự viết và nộp Ban Tổ chức Hội thi đúng thời gian quy định. Chỉ xét SKKN do cá nhân giáo viên (hoặc nhóm) viết về các lĩnh vực liên quan đến giảng dạy và giáo dục học sinh.
2) Kiểm tra năng lực:
Bài thi viết gồm: Thi trắc nghiệm và thi tự luận.
2.1.Nội dung thi viết:
2.1.1. Các nội dung giáo dục tích hợp về Giáo dục Kỹ năng sống, Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Giáo dục môi trường, Giáo dục Biển đảo.
2.1.2 Các văn bản pháp quy, các văn bản chỉ đạo của Ngành.
- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ;
- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Điều lệ Trường Tiểu học, Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013;
- Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học;
- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD&ĐT v/v Ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;
- Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
- Công văn số 4323/BGDĐT-GDTH ngày 25/08/2015 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016;
- Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 12/08/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016.
- Công văn số 1766/SGD
 
Gửi ý kiến