Quyết định công nhận hoàn thành chương trình tiểu học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:42' 20-05-2011
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 388
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 51/QĐ-ĐK1 Đồng Kho, ngày 25 tháng 5 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận học sinh hoàn thành chương trình cấp Tiểu học

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1
Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng trường Tiểu học được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ Điều lệ Trường tiểu học được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học;
Căn cứ công văn số 529/TH ngày 02/3/2005 của lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tánh Linh về việc hướng dẫn xét hoàn thành chương trình cấp tiểu học cho học sinh lớp 5;
Căn cứ kết quả học tập của học sinh lớp 5 trong năm học 2009-2010;
Xét đề nghị của Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận Hoàn thành Chương trình cấp Tiểu học cho 51 em học sinh lớp 5 năm học 2009-2010 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí
Điều 3. Các ông (bà) phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn tổ 4-5, giáo viên chuyên trách Phổ cập giáo dục tiểu học, các giáo viên chủ nhiệm lớp 5 và 51 học sinh có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Lưu văn thư.

Cao Thống Suý
 
Gửi ý kiến