Quyết định thành lập Hội đồng Giáo dục

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:56' 01-11-2011
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 967
Số lượt thích: 0 người
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐỒNG KHO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND Đồng Kho, ngày 15 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành Hội đồng Giáo dục


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG KHO

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 124-CP, ngày 19 tháng 3 năm 1981 của hội đồng chính phủ số 124-CP ngày 19 tháng 3 năm 1981 về việc thành lập hội đồng giáo dục ở các cấp;
Căn cứ Quyết định số 1765-QĐ ngày 09 tháng 12 năm 1981 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động giáo dục ở các cấp chính quyền địa phương;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP, ngày 11 tháng 05 năm 2011của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Phó Chủ tịch xã phụ trách lĩnh vực Văn hoá – Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Giáo dục xã Đồng Kho gồm các ông (bà) có tên sau đây:
Chủ tịch:
1/ Ông Trịnh Công Tư, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Kho
Phó Chủ tịch:
2/ Ông Hồ Văn Ngà, Hiệu trưởng trường THCS Đồng Kho
3/ Ông Cao Thống Súy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Kho 1
4/ Bà Trương Thị Yến, Hiệu trưởng trường Đồng Kho 2
5/ Bà Lộc Thị Bích Hảo, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Măng non
Các Thành viên:
6/ Bà Đỗ Thị Cẩm Tú, Giáo viên trường THCS Đồng Kho
7/ Ông Trần Công Sơn, Giáo viên trường TH Đồng Kho 1
8/ Ông Cao Hữu Trường, Giáo viên trường TH Đồng Kho 2
9/ Bà Lê Thị Hà Châu, Giáo viên trường Mẫu giáo Măng non
10/ Ông Ngô Quang Khánh, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đồng Kho
11/ Bà Lê Thị Điểm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đồng Kho
12/ Ông Trương Minh Khải, Bí thư Xã Đoàn xã Đồng Kho
13/ Ông Trần Ngọc Du, PCT Hội Khuyến học xã Đồng Kho
14/ Ông Lương Hữu Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đồng Kho
15/ Ông Dương Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Kho
16/ Ông Lê Văn Chín, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đồng Kho
Điều 2. Hội đồng giáo dục xã có trách nhiệm tư vấn, tham mưu Ủy ban nhân dân xã về công tác giáo dục trên địa bàn xã, thực hiện vai trò đầu mối trong việc phối hợp các ban, ngành, các lực lượng xã hội, các cơ sở giáo dục chăm lo sự nghiệp giáo dục ở địa phương.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Văn phòng UBND xã, Ban Văn hoá – Xã hội và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
-Như Điều 4;
-Lưu VT;

 
Gửi ý kiến