QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra công tác đánh giá, xếp loại học sinh

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:50' 07-01-2014
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO1 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 16/QĐ-ĐK1-KTr Đồng Kho, ngày 26 tháng 12 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra công tác đánh giá, xếp loại học sinh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1
Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ công văn số 996/PGDĐT-T.Tr, ngày 25/9/2013 của Phòng GD&ĐT về hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2013-2014;
Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-PGD&ĐT, ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tánh Linh về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2013-2014 của trường Tiểu học Đồng Kho 1,
Căn cứ kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 12/2013 đã được hiệu trưởng phê duyệt,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiểm tra công tác đánh giá, xếp loại học sinh.
Điều 2. Thành lập Tổ Kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ tại Điều 1, gồm các ông, bà có tên dưới đây:
1- Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Hiệu trưởng - Tổ trưởng
2- Nguyễn Hồng Thống Nhất, Trưởng Ban Văn thể - Thành viên
3- Bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng phụ trách - Thành viên
4- Bà Hà Thị Hậu, Bí thư chi đoàn - Thành viên
5- Bà Trần Thị An, Trưởng ban TTND - Thành viên
Điều 3. Tổ kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức và tiến hành kiểm tra công tác đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng trình tự, thủ tục, yêu cầu kiểm tra và sự phân công của Trưởng ban Kiểm tra nội bộ trường học.
Thời gian kiểm tra từ lúc 07h00 ngày 31 tháng 12 năm 2013 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.
Tổ trưởng kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra về cho Trưởng ban Kiểm tra nội bộ trước ngày 04/01/2014
Điều 4. Các giáo viên được kiểm tra và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như điều 4(để thực hiện);
- Lưu VT.
Cao Thống Suý
 
Gửi ý kiến