Tờ trình xin công nhận Trường học thân thiện-Học sinh tích cực

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:40' 02-03-2011
Dung lượng: 24.0 KB
Số lượt tải: 575
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 14/TTr-ĐK1 Đồng Kho, ngày 10 tháng 10 năm 2010

TỜ TRÌNH
Về việc công nhận trường đạt danh hiệu
Trường học thân thiện – Học sinh tích cực

Kính gởi: Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tánh Linh

Căn cứ Quyết định số 1741/BGD&ĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào xây dựng trường học thân thiện–Học sinh tích cực;
Căn cứ công văn số 4015/SGD&ĐT-GDTH ngày 06/12/2010 của Sở GD&ĐT về việc về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” cấp tiểu học,
Trường Tiểu học Đồng Kho 1 đã tiến hành tự tự đánh giá các tiêu chuẩn của Phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và kết quả đạt được như sau:
Tổng số điểm của 6 nội dung sau khi tự đánh giá:…………/100 điểm
Đối chiếu với các văn bản hướng dẫn của cấp trên thì nhà trường đã đạt được danh hiệu Trường học thân thiện - Học sinh tích cực.
Với kết quả nêu trên, nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Tánh Linh về kiểm tra công nhận danh hiệu trường Trường học thân thiện - Học sinh tích cực cho trường tiểu học Đồng Kho trong thời gian sắp đến.
Trân trọng kính trình.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.


Cao Thống Suý 
Gửi ý kiến