Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:39' 23-02-2012
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 1813
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO1 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 69/QĐ-ĐK1 Đồng Kho, ngày 31 tháng 10 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hợp đồng làm việc

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1
Căn cứ chức năng, quyền hạn của hiểu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về việc Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kì chuyển đổi vị trí công tác đói với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 10/2009/QDD-UBND ngày 25/8/2009 của UBND huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy chế thuyên chuyển giáo viên hệ công lập đối với các trường học thuộc huyện quản lí;
Căn cứ kế hoạch số 06/KH-ĐK1 ngày 10/3/2010 của trường tiểu học Đồng Kho 1 về kế hoạch thuyên chuyển giáo viên năm học 2010-2011;
Căn cứ Quyết định số 3631/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với ông Nguyễn Trung Thu, giáo viên trường trường Tiểu học Đồng Kho 1,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay chấm dứt hợp đồng làm việc đối với ông: Nguyễn Trung Thu
Là : giáo viên trường tiểu học Đồng Kho 1;
Thuộc: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tánh Linh;
Thời gian: kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2010.
Điều 2. Ông Nguyễn Trung Thu có nhiệm vụ bàn giao tất cả các hồ sơ, tài liệu, tài sản và các công việc có liên quan đến chức danh đang đảm nhận cho các cá nhân, bộ phận có liên quan.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các bộ phận chuyên môn, tài chính trường tiểu học Đồng Kho 1 và ông Nguyễn Trung Thu căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
Như Điều 4;
Lưu: VT, (4).

Cao Thống Suý

 
Gửi ý kiến