Công văn 3358 hướng dẫn hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:30' 24-08-2012
Dung lượng: 101.5 KB
Số lượt tải: 336
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________ __________________________________
Số:3358/SGD&ĐT Phan Thiết, ngày 20 tháng 10 năm 2010
V/v Hướng dẫn Hội thi giáo viên
dạy giỏi các cấp học phổ thông,
giáo dục thường xuyên và mầm non

Kính gởi: - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc

Ngày 20/7/2010, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Sở hướng dẫn bổ sung và cụ thể thêm một số điểm trong Điều lệ thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh từ năm học 2010-2011 như sau:
1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Đối tượng áp dụng được mở rộng đến giáo viên đang giảng dạy trong các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non; bao gồm cả giáo viên đang giảng dạy trong các trường ngoài công lập các cấp học, bậc học.
2. Về tên gọi Hội thi các cấp:
2.1. Đối với cấp trung học phổ thông (THPT): Bao gồm: Hội thi GVDG THPT cấp trường, Hội thi GVDG THPT cấp tỉnh. Đối tượng dự thi bao gồm cả giáo viên đang giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.
2.2. Đối với cấp trung học cơ sở (THCS): Bao gồm: Hội thi GVDG THCS cấp trường, Hội thi GVDG THCS cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện), Hội thi GVDG THCS cấp tỉnh. Đối tượng dự thi bao gồm cả giáo viên đang giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS.
Riêng đối với cấp huyện và cấp tỉnh, đối tượng dự thi bao gồm cả giáo viên dạy chuyên các môn âm nhạc, mĩ thuật, thể dục, ngoại ngữ, tin học ở cấp tiểu học.
2.3. Đối với cấp tiểu học: Bao gồm: Hội thi GVDG tiểu học cấp trường, Hội thi GVDG tiểu học cấp huyện, Hội thi GVDG tiểu học cấp tỉnh. Đối tượng dự thi ở cấp huyện và cấp tỉnh: không có giáo viên dạy chuyên (đã nêu ở mục 2.2 trên).
2.4. Đối với bậc mầm non: Bao gồm: Hội thi GVDG mầm non cấp trường, Hội thi GVDG mầm non cấp huyện, Hội thi GVDG mầm non cấp tỉnh. Đối tượng dự thi bao gồm giáo viên dạy ở nhà trẻ, trường mẫu giáo và trường mầm non.
3. Về thời gian tổ chức Hội thi các cấp: Sở qui định thống nhất kế hoạch thời gian tổ chức Hội thi các cấp từ năm học 2010-2011 đến năm học 2015-2016 để các cấp học, bậc học chủ động trong việc tổ chức Hội thi GVDG hàng năm; cụ thể ở bảng kê dưới đây:

Năm học 2010-2011
Năm học 2011-2012
Năm học 2012-2013
Năm học 2013-2014
Năm học 2014-2015
Năm học 2015-2016

- Tổ chức Hội thi cấp trường;


- Xét GVDG tiểu học cấp tỉnh (theo qui định cũ có điều chỉnh-hướng dẫn riêng).
- Tổ chức Hội thi cấp trường (học kì 1);


- Tổ chức Hội thi cấp huyện (học kì 2);
- Tổ chức Hội thi THPT cấp tỉnh (học kì 2).
Tổ chức Hội thi cấp trường.

- Tổ chức Hội thi cấp trường (học kì 1; riêng cấp THPT có thể tổ chức trong học kì 2);
- Tổ chức Hội thi cấp huyện (học kì 2).

- Tổ chức Hội thi cấp trường (riêng cấp tiểu học thực hiện trong học kì 1);
- Tổ chức Hội thi cấp tỉnh đối với cấp THCS, cấp tiểu học và bậc mầm non (riêng cấp tiểu học thực hiện trong học kì 2).
- Tổ chức Hội thi cấp trường (học kì 1);


- Tổ chức Hội thi cấp huyện (học kì 2);
- Tổ chức Hội thi THPT cấp tỉnh (học kì 2).


4. Về bảo lưu danh hiệu GVDG các cấp: Sở qui định thống nhất việc bảo lưu danh hiệu GVDG các cấp từ năm học 2010-2011 như sau:
4.1. GVDG cấp trường được bảo lưu trong các trường hợp sau:
- GVDG cấp trường được bảo lưu thêm 1 năm học nữa nếu năm học trước liền kề được công nhận GVDG cấp trường loại xuất sắc (xem mục 11.1).
- Đối với cấp tiểu học, do năm học 2010-2011 tiến hành xét GVDG cấp tỉnh theo qui định cũ nên giáo viên nào
 
Gửi ý kiến