Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án Vị trí việclàm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:09' 16-06-2013
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 812
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 63/TTr-ĐK1 Đồng Kho, ngày 22 tháng 6 năm 2013

TỜ TRÌNH
đề nghị phê duyệt đề án vị trí làm việc năm 2014


Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.
Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 23 tháng 08 năm 2006 Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông,

Trường Tiểu học Đồng Kho 1 kính trình đến UBND huyện Tánh Linh xem xét phê duyệt Đề án Vị trí việc làm năm 2013 gồm có các nội dung sau:
I. Kế hoạch xây dựng vị trí việc làm năm 2014:
Tổng số: 26 người, trong đó:
1/ Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành: 02 vị trí
+ Hiệu trưởng: 01
+ Phó Hiệu trưởng : 01 vị trí.
2/ Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 20 người
Trong đó:
+ Giáo viên dạy văn hoá (Dạy đủ 9 môn học ở Tiểu học): 14 vị trí.
+ Giáo viên Anh văn: 01 vị trí
+ Giáo viên tin học: 01 vị trí
+ Giáo viên thể dục: 01 vị trí
+ Giáo viên mĩ thuật: 01 vị trí
+ Giáo viên âm nhạc: 01 vị trí

+ Tổng phụ trách đội: 01 vị trí.
3/ Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ : 04 người
Trong đó:
+ Nhân viên kê toán kiêm văn thư: 01 vị trí.
+ Nhân viên Thư viện kiêm thiết bị: 01 vị trí
+ Nhân viên y tế: 01 vị trí
+ Nhân viên bảo vệ: 01 vị trí
II. Đề xuất vị trí việc làm năm 2014:
Căn cứ vào Đề án vị trí việc làm cho năm 2014 và đối chiếu lại với số người hiện có tại thời điểm 31/5/2013 thì Trường Tiểu học Đồng Kho 1 còn thiếu 1 nhân viên Y tế.
Đề nghị bổ sung thêm 01 nhân viên Y tế.
Kính đề nghị UBND huyện Tánh Linh xét xét thẩm định và trình cấp trên phê duyệt Đề án Vị trí việc làm của đơn vị chúng tôi.
Trân trọng kính trình.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- UBND huyện Tánh Linh;
- Lưu: VT (Duyên 2b).


Cao Thống Suý

 
Gửi ý kiến