No_photo
Họ và tên Nguyễn Hồng Thống Nhất
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 1529 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Khuyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 128146 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Cảnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Công Sơn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/sonphocap
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 257 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mai Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 459 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hồ Xuân Ánh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thị Ngọc Hiếu
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/bientrang_8386
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Tin học
Điểm số 15024 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hà Thị Hậu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 106 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Lệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 752 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Quang Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Thái Thị Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 58338 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Võ Thị Thu Thuý
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 155 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Ngọc Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 2015 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 11658 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cao Thống Suý
Giới tính Nam
Website https://thongsuy63.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 2
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 1066545 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Minh Thanh
Giới tính Nam
Website https://thanhmai10101975.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Bình 2
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Điểm số 246549 (xem chi tiết)